Các kiến trúc sư thuộc “Làn sóng mới ” (New Wave) (phần 2)