TRÀO LƯU KIẾN TRÚC HẬU HIỆN ĐẠI VÀ CÁC QUAN ĐlỂM

Kiên trúc Hậu Hiện đại (Post – Modem Architecture) hình thành từ những năm 1960 – 1970, đó là thời kỳ chủ nghĩa Hiện đại bắt đầu đi vào khủng hoảng, nhưng mãi đến năm 1977, nó mới được gọi chính thức là “Kiến trúc Hậu hiện đại” như nhà sử học kiên trúc Charles lencks đề xuất trong quvển sách nổi tiếng “Ngôn ngữ của kiến trúc Hậu hiện đại” {The Language of Post – Modern Architecture).

 

Hậu Hiện đại là một trào lưu kiến trúc có chủ đích thực sự, nó cho rằng các mục tiêu có tính chât duy lý của kiên trúc Hiện đại là hạn hẹp, rằng kiến trúc cần phải có mối quan tâm rộng lổn hơn, quan tâm đến nhiều thứ hơn ngoài những điều mà Kiến trúc Hiện đại hằng cổ súy. Hậu Hiện đại cho rằng kiến trúc là một hiện tượng phức tạp.

Robert Venturi – kiến trúc sư tiên phong của chủ nghĩa Hậu Hiện đại, trong những bài viêt săc sảo của mình đã cho rằng kiên trúc Hiện đại là nhàm chẩn, nó quá trừu tượng, quá sạch sẽ và tinh khiết, nên đã để mất khả năng giao tiếp với quần chúng. Ông châm biếm chủ thuyết “less is more” (ít tức là nhiều) do Mies Van Der Rohe đề xướng bằng lối “nói lái” hóm hỉnh: “less is bore” (ít tức là nhàm chán).

Hậu Hiện đại còn chú ý giải quyêt mối quan hệ phức tạp giữa kiến trúc sư và khách hàng của mình, giữa công trình kiên trúc và con người. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của công chúng, các kiên trúc sư Hậu Hiện đại cho rằng hình thức, phong cách kiên true phải phong phú và đa dạng. Họ đã tạo ra nhiều xu hướng nhằm tìm kiêm các hình thức biểu hiện mới. Kiên trúc Hậu Hiện đại theo đuổi sự đa nghĩa trong kiên trúc và sử dụng chủ nghĩa cổ điển, chủ nghĩa Lịch sử làm công cụ bù đắp cho những khiếm khuyết, những giá trị mà kiến trúc Hiện đại đã bỏ rơi.

 

Nêu như kiên trúc Hiện đại là một cuộc cách mạng bùng nổ dữ dội, dựa vào những tiên bộ khoa học và đoạn tuyệt với quá khứ để đi tìm một ngôn ngữ Kiến trúc hoàn toàn mới không liên quan gì đến những di sản văn hóa cũ, thì kiến trúc Hậu Hiện đại nối tiêp kiến trúc Hiện đại một cách êm ả hơn, với những dự định làm cho kiên trúc phù hợp với tình hình mới của xã hội.

CÁC TÁC GIẢ & TÁC PHẨM TIÊU BlỂU

1. Tác phẩm lý luận tiêu biểu nhất của kiến trác Hậu Hiện đại là hai cuốn sách do kiến trúc sư người Mỹ gốc Ý tên ià Robert Venturi trước tác với tựa đề Sự phức tạp & mâu thuần trong kiên trúc ” (Complexity & Contradiction in Architecture – Museum of Modem Art, New York, 1966), và “Học tập Las Vegas” (Learning from Las Vegas – Mit Press, Cambridge, Mass, Ỉ972).

Tiêp đến là cuốn “Ngôn ngữ của kiến trúc Hậu Hiện đại” (The Language of Post – Modern Architecture) của nhà sử học kiến trúc người Anh, kiến trúc SƯ Charles lencks xuất bản lần đầu tiên năm 1977.

 

2. Về những xu hướng thực hành có thể tạm chia kiến trúc Hậu Hiện đại thành cá nhóm:                                                                         * Xu hướng Chiết trung – Lịch sử với các kiến trúc Sư như: Charles Moore (công trình tiêu biểu là Piazza Italia, new Orleans, 1979), Michael Graves (công trình tiêu biểu là the Porỉand Building, Porỉand, 1980), Isozaki (công trình tiêu biểu là Disney Building, Florida, 1989 – 1991).

  • Xu hương khai thác phong cách kiến trúc địa phương với kiến trúc Sư Venturi & các cộng sự (công trình tiêu biểu là Mother’s House, chestnut mil Pennsylvania, 1964).              
  • Xu hương Cô đỉên Hậu Hiện đại với các công trình của kiến trúc sư người Pháp Ricardo Bofill.

  • Xu hương Pop – Art với công trình của các kiến trúc sư như: Hans Hollein Robert Stem, Mario Botta, Yamasita,…